Procedury nauczyciele - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
Procedura organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych
im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej od 01.09.2020 r.

Obowiązujące zasady dla nauczycieli pracowników administracji i obsługi:
1. Do szkoły pracownik przychodzi bez objawów chorobowych, sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w domu.
2. Nauczyciele i pracownicy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce
i mierzona jest temperatura ciała termometrem bezdotykowym.
3.Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasach, pracowniach, salach gimnastycznych, których nie można skutecznie umyć, lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub zdezynfekować.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
7.Każdy nauczyciel wychodząc z klasy zwraca szczególną uwagę na otwarcie okien
(obowiązkowe wietrzenie klas).Wyznaczony pracownik będzie nadzorował wietrzenie  części wspólnych (korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
8. Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
9. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy odkładać
w wyznaczone miejsce, a następnie  czyścić i dezynfekować. Nauczyciele i uczniowie  w czasie zajęć praktycznych pracują w rękawiczkach, które po skończonych zajęciach należy wyrzucić do oznakowanego pojemnika.
10. W czasie dyżurowania zalecam noszenie przyłbic ochronnych.
10. W bibliotece może przebywać w jednym czasie jeden uczeń, a oddawane książki podlegają dwudniowej kwarantannie.
11. W razie konieczności nauczyciele lub pracownicy pilne sprawy będą mogli załatwić w czasie swoich okienek ( pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego).
12. Komunikacja z rodzicami odbywać się będzie poprzez mobi - dziennik, telefonicznie lub poprzez platformy komunikacyjne. W szczególnych przypadkach nauczyciel umawia się z rodzicem na konsultacje indywidualne, podając godzinę spotkania.
                                                                                                  Magdalena Bulińska
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego