- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
Warunki rekrutacji
dla absolwentów szkół podstawowych
do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 9
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
na rok szkolny 2023/2024
1.        Termin składania dokumentów – od 15.05.2023 r. do 19.06.2023 r., do godziny 1500
Wymagane dokumenty:
-     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
-     wniosek o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza rodzinnego.
2.        Od 23.06.2023 r., do 10.07.2023 r., do godziny 1500 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i, o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku, o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
3.        Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.
4.        17.07.2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły.
5.        18.07.2023 r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.
6.        Od  18.07.2023 r. do 25.07.2023 r. do godziny 1500, uczeń ma obowiązek dostarczyć
do szkoły:
-     potwierdzenie (pisemne) woli przyjęcia do szkoły,
-     2 fotografie,
-     kartę zdrowia,
-     PESEL.
7.        Od 15.05.2023 r. do 20.07.2023 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
8.        26.07.2023 r. do godz. 1400 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).
9.        26.07.2023 r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
10.    Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024:
-     kucharz,
-     cukiernik,
-     monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Warunki rekrutacji
do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
na rok szkolny 2023/2024
1.        Termin składania dokumentów – 15.05.2023 r. do 19.06.2023 r., do godziny 1500
Wymagane dokumenty:
-     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
-     podanie o przyjęcie do szkoły.
2.        W dniach od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r., do godziny 1500 uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
-     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
-     2 fotografie,
-     kartę zdrowia,
-     PESEL.
3.        26.07.2023 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego