- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS


WARUNKI REKRUTACJI
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ I STOPNIA NR 9
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Termin składania dokumentów - od 18.05.2018r. do 18.06.2018r.,
Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
- podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

3. W dniach od 22.06.2018r. do 26.06.2018r., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 fotografie,
- kartę zdrowia,
- PESEL.

4. Od 6.07.2018r. do 12.07.2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata (kandydata pełnoletniego) woli uczęszczania do wybranej szkoły-przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku na wcześniejszym etapie rekrutacji).
5. 6.07.2018r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.
6. 13.07.2018r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).
7. Niezwłocznie po podaniu listy kandydatów, przyjętych najpóźniej do 16.07.2018r., poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
8. Kierunki kształcenia:
- kucharz,
- cukiernik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- asystent fryzjera.

WARUNKI REKRUTACJI DO
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ UL.WAPIENICKA 46
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Termin składania dokumentów - od 18.05.2018r. do 18.06.2018r.,

Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
 
- podanie o przyjęcie do szkoły.

2. W dniach od 22.06.2018r. do 26.06.2018r., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
 
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- 2 fotografie,
- kartę zdrowia,
- PESEL.

3. 16.07.2018r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego