TERAPIE - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA > METODY TERAPII I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

TERAPIE:
ARTETERAPIA - terapia przez sztukę to szereg oddziaływań terapeutycznych, które, jako narzędzie terapii, wykorzystuje szeroko pojętą kulturę i sztukę. Działania te mogą polegać zarówno na odbiorze dorobku twórczego innych jak i samodzielnym wytwarzaniu dzieł. Jednym z głównych celów stosowania arteterapii jest pomoc w wyrażeniu własnych emocji. Każde dziecko może być włączone do terapii i korzystać z niej na własnym poziomie, ważne jest uczestnictwo w procesie twórczej aktywności. Wytwory tej działalności nie podlegają żadnym ocenom wartości estetycznej, a uczestnik zajęć ma możliwość wyrażania swoich potrzeb, emocji, odreagowywać i relaksować się, a także przeżywać radość w trakcie odbioru i tworzenia sztuki.
• MUZYKOTERAPIA
Muzyka jest jednym z najstarszych sposobów uzewnętrzniania ludzkich przeżyć i emocji. Stwarza możliwość oddziaływania na wybrane sfery funkcjonowania: procesy poznawcze i emocjonalne, oraz sferę społeczną i ruchową. Pozwala nawiązać kontakt z dzieckiem autystycznym, wejść doskonale w świat dziecka niedowidzącego, jak również wyciszyć dziecko nadpobudliwe.

• BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia to zamierzone oddziaływanie na jednostkę lub grupę poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów, oglądanie i słuchanie adaptacji utworów literackich. Terapia poprzez książkę i odpowiednio dobrane teksty ma na celu kształtowanie właściwych postaw u uczniów, pracy nad sobą, samoakceptacji, przyczynia się do uświadomienia dziecku trudnych sytuacji i uczy reakcji na nie, daje szansę zaistnienia w grupie i nabrania wiary w siebie, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany uczestników.
Ponadto biblioterapia rozwija osobowość poprzez prezentowanie literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć. Wykorzystane teksty literackie w biblioterapii są również inspiracją w zakresie aktywności twórczej uczniów, w postaci różnorodnych zajęć integracyjnych, plastycznych, ruchowych, praktyczno-technicznych, relaksacyjnych.

• CHOREOTERAPIA
Terapia tańcem to złożona, twórcza, fascynująca, idealna metoda integracji ciała, emocji, umysłu i ducha. Wykorzystuje taniec i ruch ekspresyjny przy muzyce. Pobudza energię, którą ma każdy człowiek. Pozwala uzyskać harmonię, równowagę i samorealizację.

• TRENING METODĄ EEG BIOFEEDBACK
ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.
Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

• TERAPIA NEUROTAKTYLNA (taktylna)
jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych

• TERAPIA BEHEWIORALNA
C.B.Foster(1961r.) wykorzystał zasady terapii behawiorlanej do terapii dzieci z autyzmem a I.Lovaas opracował wraz ze swoim zespołem programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. W swoich badaniach udowodnił wysoką efektywność terapii behawioralnej. Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań

- TERAPIA RĘKI
Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

• TERAPIA PEDAGOGICZNA - najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Ponadto pozytywne wzmacnianie ucznia, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.
W procesie terapii pedagogicznej zwraca się szczególną uwagę na usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.
• dydaktyczno-wyrównawcze;
(dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych); w zajęciach uczestniczą uczniowie mający trudności z opanowaniem materiału programowego z poszczególnych przedmiotów:  języka polskiego i matematyki/

• TERAPIA LOGOPEDYCZNA z włączeniem alternatywnych metod komunikacji - PCS,  Makaton, język migowy;
Terapia logopedyczna  obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną.  Zajęcia są uatrakcyjniane poprzez wykorzystywanie różnych narzędzi i pomocy, dzięki którym uczniowie w ciekawy sposób mogą doskonalić swoją wymowę. Uczniowie u których stosowanie tradycyjnych metod logoterapii nie przyniosło oczekiwanych rezultatów wprowadza się alternatywne metody komunikacji w postaci PCS lub języka gestów - Makaton, język migowy.
    


• z pedagogiem szkolnym

 
Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem środowiska rodzinnego oraz indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów. Analizuje także przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach problemowych, wspierając nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wspiera rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny uczniów. Do jego zadań należy także organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

• z psychologiem szkolnym
 
Psycholog w szkole służy uczniom wsparciem emocjonalnym i psychoedukacyjnym, pomaga szukać rozwiązań i odpowiedzi na różne pytania dotyczące okresu dorastania, szukania własnej tożsamości i miejsca w świecie dorosłych. Reaguje w sytuacjach trudnych, potrafi interweniować w sytuacjach konfliktowych. Współpracuje z rodzicami, opiekunami w celu rozwiązywania trudności z zachowaniem się ucznia w szkole i po za nią, a tym samym pomaga uczniom w pełnieniu roli ucznia, kolegi/ koleżanki. Dąży do poznania mocnych i słabych stron ucznia, a poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami pośrednio wpływa na rozwój ich zainteresowań i talentów.

• trening umiejętności społecznych;
Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi- socjoterapii;
Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu służyć pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, budować poczucie wartości u ucznia, uczyć prawidłowej komunikacji i zachowań asertywnych. Sprzyjają odreagowaniu napięć emocjonalnych, a także służą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.

• stymulacji polisensorycznej;
Stymulacja polisensoryczna, to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia polegają na tym, że nauczyciel dostarcza uczniowi różnego rodzaju bodźce zmysłowe: dotykowe, smakowe, węchowe, słuchowe i wzrokowe.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego