procedury uczniowie - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

 
 
Procedura organizacji zajęć
 
w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
 
od dnia 01 września 2021 r.
 
 
1. Dyrektor szkoły zaleca szczepienia przeciwko  Covid-19 jako najbardziej efektywny sposób  do walki z pandemią. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z rejestracją w szkole udzielana będzie  pomoc w tym zakresie.
 
 
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w domu.
 
 
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (zachowanie dystansu społecznego) oraz komunikacji (obowiązek zakrywania ust i nosa).
 
 
4. Uczeń wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce i sprawdzana  jest temperatura ciała termometrem bezdotykowym. Uczniowie korzystają z szatni, zostawiając swoje okrycie wierzchnie w wyznaczonym dla klasy miejscu. W szatni obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Po skończonych zajęciach uczeń zobowiązany jest do zabrania do domu wszystkich swoich rzeczy ( obuwia zamiennego, stroju na zajęcia praktyczne, stroju na wf itp.). Nie ma możliwości zostawiania ww rzeczy w szatni.
 
 
5. Rodzice, opiekunowie odprowadzający uczniów nie wchodzą do szkoły.
 
 
6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (w razie tej konieczności obowiązuje  stosowanie środków ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki  jednorazowe lub dezynfekcja rąk, oraz brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 
 
7.Każdy rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, celem zapewnienia  szybkiej i skutecznej komunikacji.
 
 
8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (komunikacja miejska) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
 
 
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych w tym, w szczególności gorączkę, kaszel  uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. W takim przypadku rodzic jest zobowiązany niezwłocznie, po otrzymaniu informacji  odebrać ucznia ze szkoły.
 
 
10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 
 
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 
 
12.Uczniowie uczestniczący w zajęciach praktycznych pracują w rękawiczkach (zużyte rękawiczki wyrzucają do oznakowanego pojemnika) przerwa w zajęciach, będzie ustalona przez nauczyciela.
 
 
13.W warunkach sprzyjającej pogody uczniowie przerwy będą spędzać na świeżym powietrzu.
 
 
14.W bibliotece może przebywać w jednym czasie jeden uczeń, a oddawane książki podlegają dwudniowej kwarantannie.
 
 
15. W warunkach niesprzyjającej pogody przerwy w szkole uczniowie będą spędzać na  korytarzach szkolnych,  zachowując dystans i zakrywając usta i nos maseczką.
 
 
16. Dyrektor szkoły zaleca organizację wyjść w miejsca otwarte np. park , las, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dyrektor szkoły zaleca prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych  na świeżym powietrzu.
 
 
17.Kontakt z rodzicami będzie odbywał się poprzez mobi dziennik, telefonicznie i poprzez platformy komunikacyjne. W wyjątkowych przypadkach z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych  rodzic będzie zaproszony do szkoły w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 
                                                                 Magdalena Bulińska ( dyrektor szkoły)
 
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego